Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רפורמה בעבירות ההמתה’

רשימה זו בוחנת האם עבירות ההמתה המוצעות במסגרת הרפורמה הכוללת לעבירות ההמתה במשפטנו תואמות את עקרון האשמה. הטענה המרכזית ברשימה מכוונת כנגד ההנחה שביסוד הרפורמה המוצעת לפיה יסוד נפשי של אדישות קרוב בחומרתו ליסוד נפשי של כוונה ושונה משמעותית מיסוד נפשי של קלות דעת; הנחה שביסוד ההצעה לחוקק עבירת רצח בסיסית המותנית ביסוד נפשי של כוונה או של אדישות. הרשימה טוענת כי כשמדובר באחריות פלילית אין להבחין בין האדיש לבין קל-הדעת: גם אם מבחינה ערכית היה ה"אדיש" שווה נפש כלפי חיי אדם, יש לאדיש מניע עונשי חזק שלא לגרום להתרחשות התוצאה הקטלנית, מניע הגורם לו לקוות כי התוצאה לא תתרחש כך שלא יצטרך לשאת בעונש החמור (או אף בסטיגמה של רוצח). לאור זאת, מציעה הרשימה להגביל את עבירת הרצח הבסיסית ביסוד נפשי של כוונה ולשמר בצידה גם עבירת הריגה בסיסית שתהא מותנית ביסוד נפשי של פזיזות על שתי צורותיה – אדישות וקלות דעת.

בנוסף תומכת הרשימה בקביעתן של צורות מוחמרות לעבירת הרצח הבסיסית כמוצע במסגרת הרפורמה, אך טוענת כי אין הצדקה לייחס אשמה מוגברת במקרים של רצח לשם סיפוק יצר המין או במקרים של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, הכלולים במסגרת העבירה המוצעת של רצח בנסיבות מחמירות. מקרים אלה ראוי שיכללו בעבירת הרצח הבסיסית. מאידך, מציעה הרשימה לקבוע צורות מוחמרות גם לעבירת ההריגה בפזיזות שיאפשרו הרשעה בעבירת הרצח הבסיסית במקרים בהם הנאשם גרם בכוונה חבלה גופנית חמורה שהסתיימה במות הקורבן כשהוא צופה את האפשרות שהחבלה עלולה להסתיים במוות, וכן במקרים של מוות שנגרם בפזיזות במהלך ביצוע עבירה אחרת.

לטקסט המלא…

מאמר זה פותח את גיליון ה של כתב העת. עורך אחראי: אור אלקון.

Read Full Post »