Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘כלל הפסילה הפסיקתי’

המאמר סוקר כמה פרשות מהתקופה האחרונה שבהן יושם כלל הפסילה הפסיקתי, ומבקש להצביע באמצעותן על שתי מגמות מרכזיות הקשורות בהלכת יששכרוב: ראשית, חוסר נכונות מצד בית המשפט העליון ליישם את ההלכה במקרים שבהם יש לה "מחיר חברתי" (כגון זיכוי של נאשם בעבירה חמורה שעודנו חי וטרם נשא בעונשו). שנית, צמצום ניכר במשקלם של שיקולי "חומרת העבירה" ו"נחיצות הראיה" בהכרעה לפסול ראיה שהושגה שלא כדין.

לטקסט המלא…

Read Full Post »