Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הולדה בעוולה’

המאמר עוסק בתביעות בגין הולדה בעוולה, סוגיה שהובאה לפתחו של בית המשפט העליון בעת האחרונה וטרם ניתנה בה ההכרעה, בוחן את ההצדקות האפשריות לפיצוי בגין קיצור תוחלת החיים והשנים האבודות בתביעות אלה, ומגיע למסקנה שאין מקום לפיצוי בראשי נזק אלה בתביעות האמורות, בין השאר על בסיס ניתוח עמדות השופטים בפרשת זייצוב והתייחסות לדו"ח הוועדה הציבורית בנושא הולדה בעוולה (ועדת מצא).

לטקסט המלא…

Read Full Post »