Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘גיליון ד’

המאמר סוקר כמה פרשות מהתקופה האחרונה שבהן יושם כלל הפסילה הפסיקתי, ומבקש להצביע באמצעותן על שתי מגמות מרכזיות הקשורות בהלכת יששכרוב: ראשית, חוסר נכונות מצד בית המשפט העליון ליישם את ההלכה במקרים שבהם יש לה "מחיר חברתי" (כגון זיכוי של נאשם בעבירה חמורה שעודנו חי וטרם נשא בעונשו). שנית, צמצום ניכר במשקלם של שיקולי "חומרת העבירה" ו"נחיצות הראיה" בהכרעה לפסול ראיה שהושגה שלא כדין.

לטקסט המלא…

Read Full Post »

המאמר עוסק בתביעות בגין הולדה בעוולה, סוגיה שהובאה לפתחו של בית המשפט העליון בעת האחרונה וטרם ניתנה בה ההכרעה, בוחן את ההצדקות האפשריות לפיצוי בגין קיצור תוחלת החיים והשנים האבודות בתביעות אלה, ומגיע למסקנה שאין מקום לפיצוי בראשי נזק אלה בתביעות האמורות, בין השאר על בסיס ניתוח עמדות השופטים בפרשת זייצוב והתייחסות לדו"ח הוועדה הציבורית בנושא הולדה בעוולה (ועדת מצא).

לטקסט המלא…

Read Full Post »