Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for the ‘הערות חקיקה’ Category

אנו שמחים לעדכן על פרסום גיליון ט של כתב העת משפטים על אתר, העוסק ברפורמה המתוכננת בתקנות סדר הדין האזרחי. המאמרים שהתקבלו לשיפוט כתב העת הוצגו בכנס שנערך במרץ האחרון באוניברסיטת תל-אביב, בו הוצגו תגובות שונות לטיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה–2014, אשר פורסמה על ידי משרד המשפטים בדצמבר אשתקד (לפירוט על אודות הכנס, ראו ההזמנה).

תוכן העניינים:

משה גל "רפורמה בסד"א – הקדמה" (לטקסט המלא).

עידו באום ואסף טבקה "פעולות מקדמיות לפני הגשת תובענה: מה, למה ואיך" (לטקסט המלא).

ארנה רבינוביץ'-עיני "הליכים מקדמיים, גישור וגישה לצדק בראי הרפורמה בסדרי הדין האזרחיים" (לטקסט המלא).

אסף פוזנר "'לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו': התיתכן פרוצדורה זהה לתביעות פח ולתיקי רשלנות רפואית?" (לטקסט המלא).

ערן טאוסיג וארתור קליימן "האומנם טובים השניים מן האחד? ריבוי המסלולים להגשת תובענה אזרחית" (לטקסט המלא).

אלון קלמנט "רפורמה בהוצאות משפט בהליך האזרחי – מתווה לדיון" (לטקסט המלא).

Read Full Post »

רשימה זו בוחנת האם עבירות ההמתה המוצעות במסגרת הרפורמה הכוללת לעבירות ההמתה במשפטנו תואמות את עקרון האשמה. הטענה המרכזית ברשימה מכוונת כנגד ההנחה שביסוד הרפורמה המוצעת לפיה יסוד נפשי של אדישות קרוב בחומרתו ליסוד נפשי של כוונה ושונה משמעותית מיסוד נפשי של קלות דעת; הנחה שביסוד ההצעה לחוקק עבירת רצח בסיסית המותנית ביסוד נפשי של כוונה או של אדישות. הרשימה טוענת כי כשמדובר באחריות פלילית אין להבחין בין האדיש לבין קל-הדעת: גם אם מבחינה ערכית היה ה"אדיש" שווה נפש כלפי חיי אדם, יש לאדיש מניע עונשי חזק שלא לגרום להתרחשות התוצאה הקטלנית, מניע הגורם לו לקוות כי התוצאה לא תתרחש כך שלא יצטרך לשאת בעונש החמור (או אף בסטיגמה של רוצח). לאור זאת, מציעה הרשימה להגביל את עבירת הרצח הבסיסית ביסוד נפשי של כוונה ולשמר בצידה גם עבירת הריגה בסיסית שתהא מותנית ביסוד נפשי של פזיזות על שתי צורותיה – אדישות וקלות דעת.

בנוסף תומכת הרשימה בקביעתן של צורות מוחמרות לעבירת הרצח הבסיסית כמוצע במסגרת הרפורמה, אך טוענת כי אין הצדקה לייחס אשמה מוגברת במקרים של רצח לשם סיפוק יצר המין או במקרים של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, הכלולים במסגרת העבירה המוצעת של רצח בנסיבות מחמירות. מקרים אלה ראוי שיכללו בעבירת הרצח הבסיסית. מאידך, מציעה הרשימה לקבוע צורות מוחמרות גם לעבירת ההריגה בפזיזות שיאפשרו הרשעה בעבירת הרצח הבסיסית במקרים בהם הנאשם גרם בכוונה חבלה גופנית חמורה שהסתיימה במות הקורבן כשהוא צופה את האפשרות שהחבלה עלולה להסתיים במוות, וכן במקרים של מוות שנגרם בפזיזות במהלך ביצוע עבירה אחרת.

לטקסט המלא…

מאמר זה פותח את גיליון ה של כתב העת. עורך אחראי: אור אלקון.

Read Full Post »

המאמר סוקר כמה פרשות מהתקופה האחרונה שבהן יושם כלל הפסילה הפסיקתי, ומבקש להצביע באמצעותן על שתי מגמות מרכזיות הקשורות בהלכת יששכרוב: ראשית, חוסר נכונות מצד בית המשפט העליון ליישם את ההלכה במקרים שבהם יש לה "מחיר חברתי" (כגון זיכוי של נאשם בעבירה חמורה שעודנו חי וטרם נשא בעונשו). שנית, צמצום ניכר במשקלם של שיקולי "חומרת העבירה" ו"נחיצות הראיה" בהכרעה לפסול ראיה שהושגה שלא כדין.

לטקסט המלא…

Read Full Post »

המאמר עוסק במנגנון ההשגה על החלטות ביניים שניתנו בתובענות ייצוגית בבית המשפט הכלכלי, אותו כונן חוק בתי המשפט (תיקון מס' 59), התש"ע-2010. המאמר מזהה את הכשלים במנגנון זה תוך ניתוח התמריצים הפועלים על השחקנים השונים בתחום, ומעלה הצעה להרחבתו על מנת להתמודד איתם ולייעל את המערכת.

מאמר זה חותם את גיליון ג של כתב העת, שנמצא עכשיו בשלמותו באתר.

לטקסט המלא…

Read Full Post »